سوادآموزی

هیچوقت برای سوادآموزی دیر نیست

بانوان سالمند مرکز رنگین کمان سپید که در کودکی و نوجوانی فرصت سوادآموختن نداشتند در این مرکز روزانه سالمند توانستند به آرزویشان برسند و  بخوانند و بنویسندو با علاقه در کلاس حاضر می شوند

 

حتی در دوران پاندمی کرونا یکی از فعالیتهای مرکز سوادآموزی بود که به صورت مجازی هم دنبال می شود و اعضای فعال تکالیفشان را برای معلم می فرستند تا تصحیح شود