اخبار
نوروز ۱۴۰۲ مبارک
نوروز ۱۴۰۲ مبارک

باوجود دلهای غمگین و افکار نگران از گذر روزگار
بهار می آید، شکوفه ها جوانه می زنند و عطر سوسن و بنفشه
همه جا پراکنده می شود
نوروز ۱۴۰۲ بر شما مبارک

هفته گرامیداشت سالمند
هفته گرامیداشت سالمند

برنامه های هفته گرامیداشت سالمند با هدف تقویت روحیه و بوجودآوردن نشاط در این دوران خاص در سالمندان ترتیب داده شد

Grandparents & Grandchildren
Grandparents & Grandchildren

برگزاری کارگاه پر شور زبان انگلیسی مادربزرگ/پدربزرگ و نوه