اخبار
((فراخوان ((چهل تکه یک وجود
((فراخوان ((چهل تکه یک وجود

برای مقابله با شرایط سخت پاندمی و دوری اجباری از عزیزانمان, بدینوسیله از تمام بزرگواران بالای ۵۵ سال دعوت میشود در ساخت چهل تکه ای که از اتصال قطعات کوچک ارسالی شما بافته می شود شرکت کنید