فیزیوتراپی

فیزیوتراپی در مرکز دو دسته خدمات را شامل می شود: دسته اول – خدماتی که به صورت انفرادی و تخصصی به هر شخص ارائه می شود. دسته دوم- خدماتی که به صورت آموزشی و گروهی ارائه می شود

هر دو دسته خدمات توسط  کارشناسان مجرب در مرکز ارائه می گردد.