قرآن

کلاسهای قرآن مرکز رنگین کمان سپید

 

کلاس قرآن مرکز یک روز در هفته روزهای شنبه برگزار می گردد. در هر جلسه ۴یا ۵ آیه خوانده می شود و سپس ترجمه و توضیحی درباره آن داده می شود. توضیح کلمات کلیدی و عینی کردن آن نیز جزو برنامه است. در توضـیح این کلاس هـمین بـس که از زبـان بسـیاری از شـرکت کنندگان می شنویم که می گویند مدتها بود دنبال چنین کلاسی می گشتیم و آن را این جا یافتيم.

از ابتدای سال ۹۹ که پاندمی کرونا در جهان رخ داد ، کلاس قرآن نیز مانند سایر فعالیتهای مرکز ازطریق مجازی درحال اجرا است و بسیار مورد استقبال خانمها قرار گرفته است