کتابخوانی

کتابخوانی در مرکز با هدف ترویج کتاب و کتابخوانی شروع شد و اکنون برای افرادی که در این فعالیت شرکت می کنند جذابیت زیادی پیدا کرده است .

هر بار یک کتاب انتخاب و توسط افراد خوانده می شود و درموردش صحبت می کنند و درطول هفته لحظه شماری می کنند تا خواندن کتاب را ادامه دهند.

این فعالیت به تقویت تمرکز سالمندان نیز کمک می نماید.

مهد سالمند