روانشناسی

خدمات روانشناسی مرکز به صورت انفرادی و گروهی ارائه می شود.

خدمات روانشناسی گروهی مرکز طرفداران زیادی در میان سالمندان مرکز دارد چراکه محیطی دلپذیر فراهم می شود تا موضوعاتی که دغدغه سالمندان است مطرح گردد و به راه مواجهه با آن موضوعات می اندیشند و درک می کنند که این موضوعات برای همه مشترک هست و فقط راه مواجهه با آنها می تواند متفاوت باشد و نتیجه های متفاوتی بدهد.

یکی دیگر از فعالیتهای روانشناسی : بازی درمانی است

بازی درمانی به هدف تقویت حافظه و تمرکز و فراهم آوردن محیطی مناسب و شاد به کار گرفته شد. ابتدا سالمندان نمی توانستند فعالیتی در قالب بازی را بپذیرند اما دیری نگذشت  آنچنان زمان لذتبخشی را در هنگام انجام بازیها تجربه کردند که هیچ فعالیت دیگری را جایگزین آن نمی کنند

بازیهای فکری مناسب توسط روانشناس مرکز انتخاب و بطور گروهی به آن پرداخته می شود.

 

مهد سالمند