اهداف مرکز

 

goals

 

  • توسعه ارتباط میان نسل‌ها
  • آشنا کردن افراد با نیازهای روحی و روانی و جسمی در مرحله میانسالی و سالمندی و تغییر نگرش نسبت به این مرحله از زندگی
  • بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش میان‌سالان و سالمندان
  • فراهم آوردن محیطی مناسب و شاد
  • فعال کردن و سهیم نمودن میان‌سالان و سالمندان در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد روحیه مثبت و فعال علیه تفکر بازنشستگی و از کار افتادگی
  • فراهم آوردن محیطی برای میانسالان و سالمندان جهت تخلیه روحی و روانی و نیز تقویت جسمی
  • فراهم آوردن محیطی مناسب جهت بروز توانمندی‌ها و تجربیات هر گروه سنی و عرضه آثار فرهنگی و علمی و هنری آنها
  • ترویج کتاب و کتابخوانی