ماموریت و چشم انداز

 

چشم انداز رنگین کمان سپید:

ایجاد حس رضایت از خود و پویایی در سالمندان و میانسالان

 

 

ماموریت:

مرکز رنگین کمان سپید یک نهاد غیردولتی و زیر نظر سازمان بهزیستی به گروه هدف سالمندان و میانسالان ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی و تفریحی می نماید.

در سال ۱۳۸۴مرکز رنگین کمان سپید شعار “اگر رویایی در دل داری به دنیا بیاورش و به آن زندگی بخش” را برگزید. این شعار بیانگر این است که انسان در هر سنی قادر است به آرزویش جامه عمل بپوشاند حتی چنانچه به سن سالمندی رسیده باشد هم قادر است بیاموزد، بیافریند و از زندگی لذت ببرد. این مرکز بر این باور است یک فرد سالمند گوهر گرانبهایی را به دست آورده که سایر افراد جامعه از داشتن آن محرومند و آن گوهر تجربه است و چنانچه تجربه در کنار نیروی جوانی به کار گرفته شود قطعا بهترین نتایج در کار را شاهد خواهیم بود.

مرکز رنگین کمان سپید رسالت خود میداند با فراهم آوردن محیطی مناسب، پویا و شاد و بهره مندی از روشهای مدرن آموزش، بهترین اوقات را جهت سالمندان فراهم آورد.