معرفی موسسان

 

نفیسه نفیسی
رئیس هیات مدیره

 

نیلوفر هرندی زاده
مدیرعامل

 

 

مرجان هرندی زاده
مسئول فنی