مناسبتها

در رنگین کمان سپید همواره برای مناسبتهای خاص برنامه های ویژه ای اجرا می شود.

از مناسبتهایی که توجه ویژه به آنها می شود میتوان به موارد زیر اشاره کرد

نوروز

یلدا

هفته سالمند