گردشگری

شادی و نشاط، پویایی و حرکت، در جمع دوستان بودن و استفاده از فرصتهای زندگی همه و همه از رسالتهای مرکز رنگین کمان سپید است که در سفر و گردشگری تحقق می یابد.

 مرکز رنگین کمان سپید سعی می کند به تناسب توانمندیهای گروههای مختلف سالمندان گردشگری های لذت بخشی (درون شهری، برون شهری، برون استانی و همچنین خارج از کشور) تدارک ببیند که همگی جزء شیرین ترین خاطرات اعضای مرکز شده است .

خوشبختانه بعد از دو سال با کمرنگ شدن همه گیری کرونا دوباره بخش گردشگری مرکز با قدرت فعالیتهای خود را از سر گرفته است