گردهمایی

درچهارشنبه پایان هر ماه یک برنامه متناسب با مناسبتهای ویژه آن ماه و یا موضوعات آموزشی، بهداشتی، شاد و تفریحی ، معرفی افراد برجسته و … در مرکز برگزار می شود.

در دوران کرونا گردهمایی ها تعطیل نشد بلکه به شکل مجازی برگزار شد و در پایان هر ماه یک لایو در اینستاگرام شامل برنامه های ویژه ای چون، معرفی سلسله فعالیتهای مرکز، گفتگو با افراد برجسته برگزار می گردید

 

همچنین جدیدا تصمیم گرفته شد کارگاههایی با محوریت آموزش و معرفی یک رشته فعالیتها برای این روزها برنامه ریزی و اجرا شوند.